นวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไป /นวัตกรรมล้ำสมัย/นวัตกรรมก้าวกระโดด

นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป  นวัตกรรมล้ำสมัย  นวัตกรรมก้าวกระโดด

นวัตกรรมทั้ง ๓ รูปแบบ มีความแตกต่างกันจากการคิดค้นและการเปลี่ยนแปลงสู่ผลผลิต หรือเปลี่ยนกระบวนการอย่างสิ้นเชิง ดังนี้

๓.๑  นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation)  เป็นกระบวนการค้นพบ ( Discover ) หรือคิดค้นสิ่งใหม่  (Invent) โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ (New Idea ) หรือความรู้ใหม่ (new  knowledge)   โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป(Incremental Innovation) ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญขององค์การหรือธุรกิจ ในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม เช่น เครื่องซักผ้าที่มีการเปลี่ยนระบบการหมุน และประสิทธิภาพในกาซักให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือเครื่องปรับอากาศที่มีการปรับปรุงระบบการฟอกอากาศและการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ก็นับว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

 p19  p20
http://hificitythailand.tarad.com/product.detail_524554_th_2359407 http://www.learners.in.th/blogs/posts/374192

http://www.digitaltonto.com/2013/the-usefulness-of-useless-things/

๓.๒ นวัตกรรมที่เพิ่มเริ่มก้าวกระโดด ( Breakthrough  innovation ) 

        เป็นนวัตกรรมพัฒนาหรือนวัตกรรมล้ำสมัย  ซึ่งมาจากการร่วมกันคิดหาวิธีการใหม่ๆ ค้นหาความต้องการในอนาคตและร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรวมตัวของกลุ่มบุคคลทำให้เกิดการค้นพบที่สำคัญ เช่น นิวตัน  และ ไอนสไตน์   การค้นพบของเขาก็ต้องรอจังหวะ เวลาในการนำข้อค้นพบไปพัฒนาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือต้องเกิดจากการรวมพลัง ( Empower  ) การ แลกเปลี่ยน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( Share  Vision )  รวมทั้งการสร้างความร่วมมือ (  Collabuation Action) 

          การรวมตัวของนักคิดใหม่ๆ จึงเป็นการสร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะเตรียมก้าวกระโดด จึงเป็นสิ่งท้าทายของคนรุ่นใหม่  ถ้านวัตกรรมได้รับการยอมรับ และมีประสิทธิภาพผลที่เกิดจากการคิดค้นที่รอเวลาและความเหมะสมก็จะกลายเป็นนวัตกรรมก้าวกระโดดต่อไป

          ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของ IBM  ซึ่งออกมาเป็นรุ่นแรกๆ  แต่ก็ต้องรอจังหวะของการก้าวกระโดด เพื่อแข่งขันกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา  หรือทางการศึกษา การเกิดนวัตกรรมหรือการเสนอแต่ละนวัตกรรมต้องทดลองและรายงานความสำเร็จเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือการปรับหลักสูตร ปี ๒๕๕๖  ก็ต้องรอเวลาและคำตอบว่าจะมีประสิทธิภาพมากพอในการนำสู่ตลาดการใช้และเป็นที่พึงพอใจของตลาดมากน้อยเพียงใด

 p22  p23
http://www.compgamer.com/home/55055/zaggmate-keyboard http://dooqo.com/detail_page.php?sub_id=598

๓.๓  นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation)  เป็นกระบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริง 

http://www.digitaltonto.com/2012/4-types-of-innovation-and-how-to-approach-them/

 p24  p25
http://www.baanmaha.com/community/thread26726.html http://www.thaigoodview.com/node/13269

ในลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิงหรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน เป็นการออกแบบใหม่หมด นวัตกรรมในลักษณะก้าวกระโดด  (Radical Innovation) จะทำให้เกิดการออกแบบที่เป็นต้นแบบใหม่ของนวัตกรรม (New Dominant Design)  จะมีเพียง10% ของนวัตกรรมทั้งหมด

        ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Radical Innovation)เช่น กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม โทรศัพท์ แทนจดหมาย หรือโทรเลข  เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นำตลาดของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจได้มากกว่านวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

 p26  p27
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82 http://mc404-gifted-science.blogspot.com/

 

       ผู้เขียนจึงขอสรุปในนวัตกรรมทั้ง ๓  ว่า  ในลักษณะค่อยเป็นเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่องค์การมีอยู่  ส่วนนวัตกรรมเมก้าวกระโดด เป็นการเริ่มต้นการรวมกลุ่มของนักคิดรุ่นใหม่ ในการร่วมคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมนั้นๆ การจะทำให้นวัตกรรมยอมรับจึงทำให้คนรุ่นใหม่กล้าเสี่ยงและนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมล้ำสมัยขึ้น  ส่วนนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด  มีนานๆครั้งที่คนจะคิดเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตปกติสู่การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เช่นการใช้พลังงานเครื่องจักร แทนแรงงานคนและสัตว์ หรือการเปลี่ยนจากการเขียนจดหมายเพื่อการสื่อสาร เป็นการส่งสัญญาณผ่านการใช้โทรศัพท์  หรือการใช้ Webcam  ทำให้คนที่อยู่ไกลกันก็เห็นหน้ากันได้ในระบบ ICT.

http://www.trcn.ac.th/webN/page7.html

http://hrcenter.co.th

http://kolkanun01.blogspot.com/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s