การสร้างนวัตกรรม….เป็นวัฒนธรรมองค์กร

   ได้ดูซีรีห์เกาหลี  เรื่อง  มรดกพันล้านวอน…ตอนจบ…ซึ่งบริษัทหนึ่งได้เปลี่ยนแนวการบริหารองค์กรโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  …ในช่วงสุดท้ายเจ้าของบริษัท ได้มอบหุ้นให้กับพนักงานทุกคน…..เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เป็นผู้มีบทบาทที่จะต้องร่วมสร้างความเจริญให้บริษัทของตน เพราะ….ตัวเองเป็นเจ้าของ มีหุ้นส่วน…..นี่ก็คงเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบริหารสู่แนวคิดการสร้างนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร…..ทุกคนจะได้กล้าพูดกล้าคิด กล้านำเสนอ  การมอบความ ” กล้า”  ให้กับบุคคลในองค์กร  จะมีส่วนผลักดันให้ ” คน ” ในองค์กรกล้าตัดสินใจมากขึ้น  ในตัวผู้เขียนเองก็ยังคงมีความขัดแย้งอยู่  จากการศึกษษการสร้างนวัตกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คงต้องใช้เวลา และการบริหารในระบบราชการที่มี ” หัวหน้า”  ตัดสินใจเบ็ดเสร็จ  เป็นตัวบั่นทอนนักคิดขององค์กรแน่นอนเลยทีเดียว

       ลองดูภาพเหล่านี้นะคะ…บรรยากาศของการสร้างนักนวัตกรให้องค์กร….น่าจะเป็นบรรยากาศของภาพใด

       

 
     

 จากบรรยากาศทั้ง  ๓ ภาพ   การสร้างนวัตกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ผู้อ่านคงมองภาพออกว่าบรรยากาศใด….ดีกว่ากัน   ซึ่งตามความหมายของวัฒนธรรมนวัตกรรม :   วัฒนธรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  การสร้างบรรยากาศใหักับทุกคนทุกระดับตามบทบาทหน้าที่  เปิดความคิดในการรับฟังสิ่งใหม่ๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กล้ารับความเสี่ยง กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ   ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  รวมทั้งการจัดยกย่องให้รางวัลคนทำความดี     

 

       ดังนั้นการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้นั้น คงต้องร่วมสร้างปัจจัยก่อน  นั่นคือ

    ๑.  ต้องวิเคราะห์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และสมรรถนะองค์กร ก่อน เช่นเราบริหารดรงเรียนขนาดเล็ก และจะปรับปรุงสร้างทุกอย่่างเล็งผลเลิศเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่แบบทันทีทันใดน่าจะไม่ได้…หรือทำให้ท้อแท้เสียก่อน

     ๒    ต้องวิเคราะห์ และกำหนดสิ่งกีดขวาง และสิ่งสนับสนุนให้ชัดเจน  เช่น เราต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ครูทุกคนในโรงเรียน…..ก็ต้องดำเนินการภายใต้บริบทของทุกคนที่ยอม และเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่การบังคับ เพราะย่อมไม่สำเร็จ

     ๓.   ออกแบบวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร อาจเริ่มจากสิ่งที่ง่าย เช่น งานทุกอย่าง วิถีการทำงานต้องใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ  PDCA  เพื่อการพัฒนา  แก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมนำร่อง เช่น  การรายงานโครงการ เป็นต้น 

ในการดำเนินการนี้ เราต้องมีผู้นำด้านนวัตกรรม  /การกระจายอำนาจให้ผู้ร่วมงาน / พัฒนาสมรรถนะกำลังพล  

     ๔  ทบทวนผลลัพท์   และพัฒนายกระดับให้สูงขึ้น  ในการวางแผนการดำเนินงาน….และทบทวนไปข้อที่ ๑ ใหม่

เป็นการเริ่มสร้างวัฒนธรรม นวัตกรรมองค์กร  [  Innovation Culture]   

                  โดยสรุป  การสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือผุ้บริหารองค์กร….คุณยอมหรือยัง  คิดทางบวกมากน้อยเพียงใด…..เพราะองค์กรที่จะอยู่รอดได้   คือองค์กรที่สร้างนวัตกรรม  ผู้สร้างนวัตกรรมก็คือมนุษย์   มนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมดีๆ ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ ศักยภาพของทรัพยากรณ์มนุษย์  สภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร.

เชาวรัตน์  เตมียกุล.   การสร้างนวัตกรรม.  www. kruchaow.com/swol/swot-12.pdf

ผลิน  ภู่เจริญ . อินดนจิเนียริ่ง: แนวคิดการจัดการร่วมสมัยในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดับโลก.  ชิคาโก้ บิซิเนส  แมเนจเมนต์ จำกัด  : กรุงเทพฯ : ๒๕๕๕.

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์.  สร้างนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร.  

 

http://www.phrae2.com/xn--22c9be4cqrb8m1c/

http://www.atsme-cm.org/index.php?modules=message&file=view&id=1325664219

http://www.maejopoll.mju.ac.th/gallery_show.php?id=MTUwODMzNDI=&type=MTUwNzI1Mjg=&lang=

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s