นวัตกรรม…สู่เทคโนโลยี..จากนักคิดสู่นักประดิษฐ์ : คิด + ประดิษฐ์พร้อมกัน

นวัตกรรม…..สู่เทคโนโลยี…จากนักคิดสู่นักประดิษฐ์ : คิด+ประดิษฐ์พร้อมกัน

                  นวัตกรรม…….พลวัติของนักคิด….แน่นอนถ้านักคิดเอาแต่คิด  ไม่ลงมือทำ  ทำงานเป็นทีมไม่เป็น…การพัฒนาองค์กรเพื่อสร้าง Innovation Thinking  ก็คงยาก   ขณะเดียวกัน  เรามีผลงานมีผลิตภัณฑ์  มีเทคโนโลยีที่ผลิตจนคนติดและใช้มานาน……จนตกรุ่น…..   ในอดีตมนุษย์สามารถสร้างเทคโนโลยีขึ้นมามากมาย เช่นการทอผ้า  การสร้างถนน การสร้างระบบความร้อน    …..ในช่วงเวลานั้นคนที่ร่ำรวยจากการใช้เทคโนโลยีและขายเทคโนโลยีคือ อังกฤษ  เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศอย่างมาก

   นวัตกรรม  &  เทคโนโลยีนวัตกรรม &  เทคโนโลยี

การพัฒนานวัตกรรมเทคโนดลยีในศตวรรษที่ ๑๙  เป็นการบ่งบอกความเก่งกล้าที่มนุษย์กล้าสู่้กับธรรมชาติ….และเป็นช่วงขอการเปลี่ยนแนวคิดทางศานาคริสต์ใช่ช่วงนี้ด้วย แทนที่พระเจ้าสร้างทุกอย่าง เป็นมนุษย์สร้างโดยพระเจ้าประทานพร…….จากการที่เทคดนดลยีสร้างความมั่งคั่งทำให้สังคมเกษตรเริ่มสูญหาย….กลายไปสู่สังคมอุตสาหกรรม….สังคมแห่งโรคภัยไข้เจ็บ  เกิดการแสวงหาแผ่นดินใหม่ที่สวยงาม…….ถ้าคุณได้งานหนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ของ ล่อร่า อิงกัลส์….. คุณจะมีแรงบันดาลใจและ คิดบวกมากมาย…..ถจำได้ว่าอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เพราะตอนนั้นห้องสมุดจังหวัดอยู่ที่ศาลแขวงติดกับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเสมาเมือง…..ก็เลยมีแหล่งหนังสือสำหรับเรา …….

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่โดดเด่น  ในช่วงศตวรรษที่ ๑๙    เช่น

เครื่องจักรไอน้ำ  ผู้สร้างนวัตกรรม  คือ  เจมส์  วัตต์  คศ ๑๗๗๐-๑๗๘๐    ช่วงเวลาจะแสดงถึงการสร้างนวัตกรรมก่อนเกิดเป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับใช้กันแพร่หลาย ขณะที่มีการใช้นวัตกร  ก็ต้องสร้างโอกาส คิด  และทดลอง…..เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างประโยชน์ให้มากขึ้น…..ก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มทสมรรถนะของเทคดนดลยี หรือกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้น    หรือหลอดไฟฟ้า   ของโธมัส  เอดิสัน  และ โจเซฟ  สวอน    ในปี คศ ๑๘๗๙-๙๐    ก็ใช้ช่วงเวาในการพัฒนา คิดค้น

ทดลอง เช่นกัน  …….  จากนัดคิด  นักประดิษฐ์  อาศัยความรู้เดิม  ประสบการณ์  ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ  ทดลอง สร้างความเชื่อมั่น…..ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีอย่างมากมาย กว้างขวาง และที่สำคัญ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ในศตวรรษที่ ๒๐  คือ

๑.  การใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์

๒. การใช้กำลังของสิ่งไม่มีชีวิตแทนกำลังของคนและสัตว์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรไอน้ำ

๓.  การปรับปรุงการใช้วัตถุดิบ เช่น  วัตถุเคมีและโลหะ  เป็นต้น

การคิดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี…เราคงให้ความสำคัญกับส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวไม่ได้ เพราะท้ังสองส่วนต้องพึงพากัน…องค์กรใดไม่มีนักนวัตกร…..องค์กรนั้นก็เหมือนตายแล้ว……ขาดชีวิตชีวา…….

”  เรามาสร้างนวัตกรในองค์กรของเราเอง…..เพื่อนำสู่การพัฒนา…..อย่างที่เราต้องการ..อ๋อ…ใช้กระบวนการ Open  Innovation  ด้วยนะ..”

Related articles
Advertisements

About Me

ไหว้ครู ๑๓ มิย. ๒๕๕๖
แนะนำตัวก่อนนะคะ  ดิฉันชื่อ   อุษณีษ์  จันทร์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา

พ่อ  แม่ และคนที่บ้านเรียก  ” ลูกอ้อย”   ”  น้องอ้อย”  ”แม่อ้อย”

ประวัติการทำงาน    บรรจุคร้ังแรก  โรงเรียนวัดหนองจอก  กรมสามัญศึกษา   กทม.   ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมหนองจอก  ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๓

เมษายน ๒๕๒๓   ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนศรีพฤฒา  กทม.

ตุลาคม ๒๕๒๘    ย้ายมาปฎิบัติราชการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

กรกฎาคม  ๒๕๕๓   รับตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางวัง สพท.นศ. ๓

ธันวาคม  ๒๕๕๔      รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา  สพม. ๑๒   – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา        ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเสมาเมือง

มัธยมศึกษา  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

อนุปริญญา   วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี    มศว. บางแสน

ปริญญาโท    ม.รามคำแหง นครศรีธรรมราช

ปริญญาเอก   ………………กำลังศึกษา….ดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษา   ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

P1370637270950_389865487795640_553198535_n

ติดต่อกันได้ที่  ๑๘๒  ถนนศรีธรรมราช  อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐  /โรงเรียนทรายขาววิทยา อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

เบอร์โทร ๐๘๑-๘๙๑๑๗๒๖

email :  usanee2498@gmail;com

facebook :  usanee  chansuwan

website   usanee2498.wordpress.com

Blog          
http://www.gotoknow.org/user/usanee2498/blogs

Blog          
http://www.oknation.net/blog/account.php?uid=86786

ไหว้ครู..นร.ทุกคนนำดอกไม้มาไหว้ครู...นอกเหนือจากตัวแทนนำพานไหว้ครูแล้ว

ไหว้ครู..นร.ทุกคนนำดอกไม้มาไหว้ครู…นอกเหนือจากตัวแทนนำพานไหว้ครูแล้ว

ไหว้ครู...บรรยากาศที่สงบ  สวยงามในสวนสันติธรรม

ไหว้ครู…บรรยากาศที่สงบ สวยงามในสวนสันติธรรม

นาฏศิปไทย...ทักษะที่ต้องปลูกฝังเยาวชนไทยทุกคน

นาฏศิปไทย…ทักษะที่ต้องปลูกฝังเยาวชนไทยทุกคน